Simple labeling is the key to correct usage.

สีสันและภาพประกอบที่แสดงบนฉลาก ช่วยแยกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิด สีบนฉลากจะตรงกับคู่มือการใช้งาน ตัวหนังสือขนาดใหญ่และภาพ ประกอบที่เข้าใจง่าย มีคู่มือการใช้งานที่ถูกสร้างขึ้นในหลายๆภาษา รูปแบบ ฉลากที่ถูกต้องและภาพประกอบอย่างง่าย ทำให้การใช้งานไม่ยุ่งยาก ช่วยเพิ่ม แรงจูงใจในการทำงาน และให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจวิธีการได้ชัดเจน

สีฉลากบนขวดบีบและขวดสเปรย์จะตรงกันกับฉลากบนแกลลอนน้ำยา เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย

ฉลากน้ำยาจะแสดงชื่อและประเภทของน้ำยาด้านข้างแกลลอนด้วย จึงง่ายต่อการจัดเก็บและหยิบใช้งาน

 

 

ย้อนกลับ